„LEGENDY ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ”- KONKURS

wtorek, 7/03/2017

XIV  POWIATOWY KONKURS LITERACKO- PLASTYCZNY

„LEGENDY ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ”

Cele konkursu:

 • Budzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Inspirowanie do zgłębiania wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii i legendach.
 • Kształcenie umiejętności przekazywania treści literackich.
 • Wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs realizowany jest na terenie miasta  Krasnystaw i powiatu krasnostawskiego.
 2. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie klas IV szkół podstawowych.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika regulaminu w całości, którzy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Forma konkursu:

KATEGORIA PLASTYCZNA:

Format prac: A 3. Zilustrowanie wybranej legendy dotyczącej wyłącznie powiatu krasnostawskiego techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, grafika.

 • Atras Z.: Bajdy wierutne czyli 12 legend na XII wieków Szczekarzewa-Krasnegostawu. Krasnystaw 2013
 • Fronczek Z.: Ludowe opowieści grozy. Kielce 1998
 • Fronczek Z.: Poprawki do portretu. Lublin 1997
 • Fronczek Z.: Z toporem przez wieki – legendy, podania, sensacje. Lublin 2003
 • Kłosowski J.: Przeklęte miasto. Warszawa 1933
 • Legendy, podania, inne opowieści z Lubelskiego. Lublin 2002

KATEGORIA LITERACKA:

Stworzenie własnej legendy związanej z miejscowością powiatu krasnostawskiego.

Praca literacka powinna być napisana na komputerze czcionką 12; Objętość:  do dwóch stron formatu A4.

Postanowienia ogólne:

1. Każda praca literacka i plastyczna powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru:  tytuł legendy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.

2. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego).

3. Prace należy złożyć u nauczyciela języka  polskiego, który przekazuje je do organizatora.

4.  Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna w każdej kategorii nagrody i wyróżnienia.

5. Prace powinny być wykonane po raz pierwszy, samodzielnie  (nigdzie wcześniej nie zgłaszane), tylko w celach tego konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac plastycznych oraz druku prac literackich.

7. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród, połączonej z otwarciem wystawy.

8. O terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Laureaci zaproszeni na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

10. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.

Harmonogram konkursu :

 • Dostarczenie prac konkursowych:  do 12 kwietnia 2017r.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:  maj 2017r.

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu oraz rodziców lub opiekunów prawnych podpisujących oświadczenie dotyczące konkursu jest PBP w Krasnymstawie.

2. Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów  konkursu i ogłoszeniem wyników.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników konkursu mają  prawo wglądu do treści danych swoich dzieci.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w konkursie.

5. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koordynator konkursu ze strony Organizatora:

Dorota Korkosz

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Ul. Piłsudskiego 5A

22-300 Krasnystaw

www.pbpkrasnystaw.pl

pbp_krasnystaw@poczta.onet.pl

Tel. (82) 576 25 09