Działalność instrukcyjno-metodyczna

Starszy Kustosz-instruktor : Joanna Radziszewska

Tel. (82) 576 25 09

Biblioteka Powiatowa koordynuje działalność 9 bibliotek gminnych i ich 9  filii z terenu powiatu krasnostawskiego udzielając im pomocy w realizacji zadań poprzez :
•  Systematyczną współpracę w tym zakresie z władzami samorządowymi
•  Opracowywanie informacji i wniosków dla władz administracyjnych oraz samorządowych
•  Doskonalenie zawodowe pracowników (konsultacje, cykliczne szkolenia dla pracowników bibliotek gminnych)
• Udzielanie instruktażu i pomocy w zakresie działalności merytorycznej i organizacji pracy
•  Analizę działalności w zakresie rozwoju czytelnictwa i form jego popularyzacji
• Pomoc w doborze i opracowywaniu zbiorów, planowaniu i sprawozdawczości, selekcji, rozwijaniu różnych form pracy z czytelnikiem
• Organizację form pracy kulturalno-oświatowej (wystawy, pomoc w przygotowywaniu lekcji, imprez)
• Koordynację działalności informacyjno – bibliograficznej
• Inspirowanie działalności bibliotek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie
• Bieżącą informację o obowiązujących normach i przepisach prawnych dotyczących bibliotek i bibliotekarzy
• Pomoc i doradztwo w zakresie wyposażenia elektronicznego oraz zakupu oprogramowania
• Pomoc w realizacji innych zadań statutowych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Biblioteka Powiatowa organizuje również coroczne wyjazdy szkoleniowo-turystyczne dla bibliotekarzy powiatu krasnostawskiego.