Zadania

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom powiatu, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych jego mieszkańców, służy upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu oraz prowadzi działalność badawczą, popularyzatorską i wydawniczą w zakresie regionalizmu.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

 1. Badanie potrzeb czytelników, warunków i możliwości ich zaspokajania,
 2. Zakup, gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych oraz rozwijaniu czytelnictwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 4. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych : katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 7. Pomoc innym bibliotekom w zakresie komputeryzacji, konsultacji przy zakupie sprzętu, doborze programów, tworzeniu baz danych,
 8. Koordynacja działalności usługowej bibliotek w zakresie udostępniania literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz zbiorów specjalnych,
 9. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz praktyk wstępnych pracowników bibliotek, opracowywanie, opiniowanie i rozpowszechnianie pomocy ( materiałów) metodycznych,
 10. Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez sieć bibliotek zadań statutowych,
 11. Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu,
 12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców powiatu krasnostawskiego.

Naszym celem jest :

 1. Dostarczanie czytelnikom aktualnych, efektywnych usług i źródeł biblioteczno-informacyjnych wysokiej jakości, zgodnych z obowiązującymi standardami technologii informacyjnych, w odpowiedni sposób i dogodnie zlokalizowanych, zgodnie z potrzebami i wymaganiami.
 2. Gromadzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają potrzeby użytkowników oraz wypełniają misję Biblioteki.
 3. Stworzenie z Bibliotek elastycznej organizacji, podatnej na zmiany i ukierunkowanej na potrzeby użytkownika, zarządzanej przez jakość.
 4. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi i aktywne poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności bibliotecznej.
 5. Kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z Biblioteki i źródeł informacji w celu wykorzystania nabytych umiejętności w dalszym kształceniu i doskonaleniu zawodowym.
 6. Rozwój współpracy z innymi Bibliotekami.
 7. Tworzenie najlepszego wizerunku i prestiżu Biblioteki w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym poprzez aktywne promowanie możliwości i usług bibliotecznych.
 8. Monitorowanie dostarczania i wykorzystania zbiorów oraz usług bibliotecznych.