Wypożyczalnia

Czynna : poniedziałek-piątek  9.00 – 17.00,  sobota  8.00 – 13.00

Kustosz : Jadwiga Pędzisz

Starszy kustosz : Joanna Radziszewska

e-mail : wypozyczalnia@pbpkrasnystaw.pl

tel: 82 576 250982 576 2509

Zasady korzystania :
1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy powiatu krasnostawskiego. Osoby, które nie są zameldowane na terenie powiatu krasnostawskiego, uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości co najmniej 50 zł za jedną książkę. Kaucja zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z niedotrzymaniem zobowiązań : przetrzymanie materiałów bibliotecznych, niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Kaucja może być zwiększona, w przypadku wypożyczenia wyjątkowo cennych zbiorów. Kaucja jest zwracana po zawiadomieniu o rezygnacji z usług Wypożyczalni.
2. Osoba pełnoletnia przy zapisie obowiązana jest do :
– Okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce nauki lub pracy,
–  Złożenia na karcie zapisu zobowiązania przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki.
3. Osoba niepełnoletnia musi złożyć przy zapisie poręczenie rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.
5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów.
6. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 35 dni. Możliwe jest dwukrotne przedłużenie terminu wypożyczenia, kiedy na dane dzieło nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może żądać dzieła przed upływem terminu.
7. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Za przetrzymanie książek ponad określony termin Biblioteka pobiera kary (koszt upomnienia pisemnego – 3,00 zł; za przekroczenie terminu zwrotu każdego woluminu – 0,50 zł za 7 dni).

Zbiory udostępniane na zewnątrz :
•  Beletrystyka
• Literatura naukowa i popularnonaukowa szczególnie z zakresu filozofii, psychologii, religioznawstwa, socjologii, nauk społeczno-politycznych, ekonomicznych, prawnych, pedagogiki i wychowania, matematyki, nauk przyrodniczych i stosowanych, nauki o literaturze, geografii, historii.
• Lektury szkolne