Wypożyczenia międzybiblioteczne

W przypadku braku w Bibliotece jakiejś pozycji, czytelnia sprowadza na zamówienie czytelnika potrzebne książki z innych bibliotek w kraju.

Zamawiający ponosi koszt przesyłek.

Wypożyczenia  międzybiblioteczne (wyciąg z Regulaminu Biblioteki)

§ 17

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nie posiadanych przez Bibliotekę materiałów bibliotecznych.

§ 18

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikom wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni lub wyjątkowo za zgodą biblioteki wypożyczającej – na zewnątrz.

§ 19

Osoba zamawiająca jest zobowiązana:

a) podać dokładne opisy bibliograficzne zamawianych materiałów bibliotecznych  z ewentualnym przywołaniem źródła ich pochodzenia, a także przekazać inne informacje ułatwiające ich sprowadzenie,

b) wyrazić pisemnie zgodę na uiszczenie opłaty pokrywającej koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych zgodnie z rachunkiem za przesyłkę,

c) określić termin oczekiwania na realizację zamówienia.

  1. Jeżeli Czytelnik rezygnuje z zamówienia, należy niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekę.
  2. O fakcie otrzymania zamówionych materiałów lub odpowiedzi negatywnej Biblioteka zawiadamia osobę zamawiającą telefonicznie.
  3. Termin zwrotu sprowadzonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca.
  4. Jeżeli Czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, powinien natychmiast powiadomić o tym Czytelnię w celu przedłożenia z odpowiednim wyprzedzeniem prośby o prolongatę w bibliotece wypożyczającej.

§ 20

Bibliotekarz udostępniający dzieło uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi pełną odpowiedzialność za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, a w szczególności :

  1. Stwarza czytelnikowi odpowiednie warunki do korzystania z wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  2. Poucza o sposobie obchodzenia się z wypożyczonymi materiałami  bibliotecznymi, nadzorując sposób korzystania z tych materiałów.

§ 21

Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła  uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.