Dostępność

 1. Wstęp Deklaracji Dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

 1.  Data publikacji strony internetowej:  2019.07.30

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:  2019.07.30

 1. Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze względu na ograniczone środki finansowe w tym roku, stworzenie nowej strony spełniającej wymagania ustawy zaplanowano na rok przyszły.

Niezgodności:

 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony0
 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie. ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 25 09, 82 576 19 28, e-mail: biblioteka@pbpkrasnystaw.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Elżbieta Patyk, e-mail: biblioteka@pbpkrasnystaw.pl Kontaktować można się  także dzwoniąc na numer telefonu  82 576 19 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Biblioteka zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Dostępność architektoniczna
 1. Budynek, w którym znajduje się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, znajduje się przy  ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw.
 2. Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, obok kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego, w Kolegium Pojezuickim.
 3. W budynku Kolegium Pojezuickiego oprócz Biblioteki swoją siedzibę ma również Młodzieżowy Dom Kultury i Muzeum Regionalne.
 4. Do siedziby Biblioteki można dojechać samodzielnie.
 5. Przed budynkiem na placu kościelnym znajduje się parking dla samochodów osobowych, nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. Parking i parter budynku znajdują się na jednym poziomie. Problemem dla osób niepełnosprawnych może być nierówna powierzchnia parkingu.
 7. Do Biblioteki prowadzi jedno główne wejście w zadaszonej bramie wyłożonej klinkierem.
 8. Wejście do Biblioteki nie jest zabezpieczone bramkami.
 9. Drzwi wejściowe do Biblioteki są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.  
 10. Biblioteka zajmuje powierzchnię 492 m2:  parter (czytelnia, gdzie organizowane są imprezy kulturalne), 1 piętro (wypożyczalnia, galeria), poddasze (dyrektor, księgowa).
 11. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 82 576 25 09 lub mailowym biblioteka@pbpkrasnystaw.pl 
 12. Do czytelni, która znajduje się na parterze można wjechać na wózku.
 13. Korytarz na parterze ma szerokość 3 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 14. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, co uniemożliwia dotarcie na piętro i poddasze.
 15. W celu skorzystania z wypożyczalni znajdującej się na piętrze można swój zamiar zgłosić u pracownika czytelni, który powiadomi obsługę wypożyczalni. Pracownik wypożyczalni zejdzie na parter i obsłuży czytelnika.
 16.  W wypożyczalni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór ok. 2600 tytułów możliwych do odtworzenia.
 17.  Wypożyczalnia oferuje czytelnikom słabo widzącym książki z dużą czcionką i audiobooki.
 18. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 19. Toaleta  znajduje się przy wejściu na parterze budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Klucz do toalety uzyskuje się w czytelni na parterze.
 20. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 21. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 22. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej.