Regulamin wypożyczalni

III. Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki.

§ 5

 1. Wypożyczalnia jest czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 9oo- 17oo, w soboty 8oo – 13oo.
 2. Wypożyczalnia nieczynna jest w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 6

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy powiatu krasnostawskiego.

1a.  Osoby, które nie są zameldowane na terenie powiatu krasnostawskiego, uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości co najmniej 50 zł za jedną książkę. Kaucja zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z niedotrzymaniem zobowiązań : przetrzymanie materiałów bibliotecznych, niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Kaucja może być zwiększona, w przypadku wypożyczenia wyjątkowo cennych zbiorów. Kaucja jest zwracana po zawiadomieniu o rezygnacji z usług Wypożyczalni.

 1. Przy zapisie do Biblioteki należy :
 • Okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku osoby niepełnoletniej.
 • Podpisać się pod „Kartą zobowiązania”.
 • Nabyć plastikową Kartę Czytelnika.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 1. Za wydanie karty czytelnika  pobiera się opłatę refundującą koszty jej wytworzenia (opłata wynosi 1,00 zł)
 2. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki upoważnia karta czytelnika, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z Biblioteki. Czytelnik odpowiada  za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty czytelnika przed zniszczeniem bądź zagubieniem. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić         do Biblioteki, celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności  za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia     jej zagubienia lub kradzieży.
 4. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.
 5. W przypadku utraty karty czytelnika, za wydanie duplikatu karty pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł.
 6. Czytelnik będący użytkownikiem Biblioteki może upoważnić inną osobę (zamieszkałą poza terenem powiatu krasnostawskiego) do korzystania ze swojego konta.
 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych.
 8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać  z Biblioteki.
 9. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów.

§  7

 1. Obsługa wypożyczeń odbywa się przy pomocy systemu komputerowego Sowa i kończy się dziesięć minut przed zamknięciem Biblioteki.
 2. Limit konta czytelniczego wynosi 5 książek wypożyczonych.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo zwiększyć limit konta czytelnika.
 4. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.    W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu  przed upływem terminu.
 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki. Nie przedłuża się terminu zwrotu książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej należy podać : nazwisko, imię oraz numery inwentarzowe i  tytuły wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może korzystać z katalogu komputerowego udostępnionego
  on-line na stronie internetowej Biblioteki oraz  zalogować się na swoje konto.
 7. Istnieje możliwość  wypożyczenia  na swoje konto książek aktualnie dostępnych w Bibliotece przez Internet.
 8. Na książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników można zapisać się przez Internet.
 9. Książki wypożyczone przez Internet, a nieodebrane w ciągu 5 dni roboczych, są anulowane.
 10. Konto czytelnika może zostać zablokowane w przypadku naruszenia regulaminu :
 • Przetrzymania książki przez czytelnika,
 • Nie uregulowania naliczonych opłat,
 • Wpisania przez bibliotekarza na karcie czytelnika uwag.

§ 8

 1. Czytelnik zobowiązany jest troskliwie  obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi/książkami. Przynosząc materiały biblioteczne czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jego wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona. Wszelkie jej uszkodzenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi, aby czytelnik nie ponosił za nie odpowiedzialności.

§ 9

Nie zwrócenie przez czytelnika w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych        tj. książek, broszur, czasopism pociąga za sobą następujące konsekwencje :

1)      Trzy indywidualne upomnienia zwykłe na piśmie, czwarte upomnienie pisemne        za potwierdzeniem odbioru.

2)       Koszty wszystkich upomnień ponosi czytelnik. Koszt każdego upomnienia pisemnego wynosi – 3,00 zł, koszt każdego upomnienia pisemnego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  wynosi – 12,00 zł.

3)      Zastosowanie sankcji finansowych przez obciążenie zalegającego ze zwrotem materiałów bibliotecznych, za przekroczenie terminu zwrotu książki, broszury, czasopisma po 0,50 zł za 7 dni.

4)      Czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni.

5)      Wystąpienie do Sądu Rejonowego o skierowanie sprawy na drogę sądową.

6)      Skierowanie  do komornika wniosku o odzyskanie należności.

§ 10

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany :
 2. Rzeczywistą wartość określa Biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów produkcji materiałów bibliotecznych.
 3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od niego.
 • Odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub
 • Zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora,
 • Wykonać albo zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe, lub
 • Dostarczyć inne dzieło ( dzieła ) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę, lub
 • Zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione  albo zniszczone dzieło.

§ 11

Wszystkie uwagi dotyczące działalności wypożyczalni Biblioteki można zgłaszać :

 • bezpośrednio bibliotekarzowi,
 • dyrektorowi Biblioteki

Możliwość komentowania jest wyłączona.