Regulamin czytelni

III. Korzystanie z Czytelni Biblioteki.

§ 11

 1. Czytelnia jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godzinach 9oo – 17oo, w środę w godzinach 900-1600.
 2. W dni ustawowo wolne od pracy Czytelnia jest nieczynna.

§ 12

  1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy mieszkańcy powiatu krasnostawskiego.
  2. Prawo do korzystanie z Czytelni czytelnik uzyskuje po :   Wpisaniu się do zeszytu odwiedzin i podaniu : nazwiska, imienia, zawodu. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Administratorem danych osobowych, podanych w Czytelni, jest Biblioteka.
  4. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997r.  o ochronie danych osobowych.
  5. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece wyraża przez to zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą.
  6. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  7. Każdy zainteresowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.
  8. Dane osobowe czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami „Polityki bezpieczeństwa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie”.

  § 13

  Czytelników korzystających z Czytelni obowiązuje :

  1. Pozostawienie okryć wierzchnich, teczek i toreb,
  2. Zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisanie się do księgi odwiedzin,
  3. Zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni, w celu korzystania, materiałów bibliotecznych,
  4. Troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłaszanie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
  5. Zachowanie ciszy w Czytelni,
  6. Zakaz prowadzenia rozmów i pracy zespołowej,
  7. Zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków w Czytelni,
  8. Zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię,
  9. Stosowanie się do wskazówek bibliotekarza.
  10. Czytelnia realizuje zamówienia czytelników na bieżąco w godzinach pracy Czytelni, do 10 min. przed zamknięciem.

  § 14

  Czytelnik może samodzielnie korzystać z :

  1. Księgozbioru podręcznego Czytelni.
  2. Z bieżących czasopism.

  § 15

   1. Czytelnik może wypożyczyć do domu czasopisma zaznaczone w wykazie czasopism jako „do wypożyczenia”.
   2. Zaznaczone czasopisma wypożycza się na dwa dni.

   § 16

   1)       W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do :

   • odkupienia zniszczonych materiałów bibliotecznych, a ponadto pokrycia kosztów ich oprawy, lub
   • zapłacenia odszkodowania.

   2)      Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice względnie opiekunowie prawni.

   Możliwość komentowania jest wyłączona.