Regulamin X powiatowego konkursu literacko-plastycznego „LEGENDY ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ„

czwartek, 7/03/2013

REGULAMIN

X  POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO

„LEGENDY ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ”

Organizator

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Cele konkursu :

 • Inspirowanie młodych czytelników do zgłębiania wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii i legendach.
 • Ugruntowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i świadomej jego ochronie.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej, zachęcanie do pracy twórczej.
 • Kształcenie umiejętności przekazywania treści literackich.
 • Budzenie zainteresowań czytelniczych.

Zasady uczestnictwa :

 1. Konkurs realizowany jest na terenie miasta  Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego.
 2. Uczestnicy : uczniowie klas IV szkół podstawowych.

Forma konkursu :

Kategoria plastyczna :

-          zilustrowanie wybranej legendy dowolną techniką :  malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka,

-          format prac : A 3,

-          tematem prac powinna być legenda dotycząca powiatu krasnostawskiego :

 • Fronczek Z.: Z toporem przez wieki – legendy, podania, sensacje. Lublin 2003
 • Fronczek Z.: Poprawki do portretu. Lublin 1997
 • Kłosowski J.: Przeklęte miasto. Warszawa 1933
 • Legendy, podania, inne opowieści z Lubelskiego. Lublin 2002

Kategoria literacka :

-          stworzenie własnej legendy związanej ze swoją miejscowością.

Postanowienia ogólne :

1. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru :  tytuł legendy, imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.

2. Praca literacka powinna być napisana na komputerze czcionką 12 ; Objętość pracy  do dwóch stron formatu A4.

3. Prace należy złożyć u nauczyciela języka  polskiego, który przekazuje je do organizatora.

4.  Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna w każdej kategorii nagrody i wyróżnienia.

5. Prace powinny być wykonane po raz pierwszy (nigdzie wcześniej nie zgłaszane), tylko w celach tego konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac plastycznych oraz druku prac literackich.

7. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród, połączonej z otwarciem wystawy. O terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Laureaci zaproszeni na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

9. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.

Harmonogram konkursu :

 • Dostarczenie prac konkursowych  do 30 kwietnia  2013 r.
 • Posiedzenie Jury (ocena prac konkursowych) : do 15 maja 2013 r.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród : po 15 maja 2013 r.

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu :

Dorota Korkosz
Tel. (82) 576 25 09

ZAPRASZAMY DO PLASTYCZNEJ ZABAWY

POŁĄCZONEJ Z LITERACKĄ PODRÓŻĄ W ODLEGŁE CZASY

ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ.

ŻYCZYMY POWODZENIA !